zavřít
MenuMenu dbb27d91cc628a8591cffcd8fc8d8dd949d02823457c91dd36b37dae58794064

I. Název soutěže

Vyhrajte s Gurmánským kořením (dále jen „soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je akciová společnost VITANA, a.s.

se sídlem: Mělnická 133, Byšice, okres Mělník, PSČ: 27732

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 605

IČO: 14803691

(dále jen „organizátor“)

III. Termín soutěže a rozsah

 1. Soutěž se bude konat v termínu od 15. 2. od 12:00 hodin do 14. 3. do 23:59 hodin. Soutěž bude následně vyhodnocena a budou vyhlášeni její výherci.
 2. Soutěž bude organizátorem soutěže vyhodnocována průběžně. Každý výherce bude kontaktován na své e-mailové adrese, které uvede v rámci přihlášení do soutěžní aplikace, a to vždy nejpozději do 5-ti pracovních dnů od vzniku nároku na výhru.
 3. Všichni výherci a jejich výhry budou nejpozději 15. 3. 2016 zveřejněni na gurmanskekoreni.vitana.cz.
 4. Výhra bude výherci odeslána na adresu v rámci České republiky, kterou výherce zašle jako mailovou odpověď na mail, který ho informujeme o jeho výhře. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení adresy výherce soutěže pro doručení výhry.
 5. Soutěž bude probíhat na území České republiky.

IV. Podmínky účasti v soutěži

 1. Podmínkou pro účast v soutěži je vstoupit do soutěžní aplikace umístěné na stránkách gurmanskekoreni.vitana.cz, splnění pravidel registrace do soutěže a správné zodpovězení soutěžních otázek výběrem správných možností odpovědí.
 2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky, starší 18 let, pokud v termínu konání soutěže splní současně všechny následující podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník soutěže“):
  1. navštíví gurmanskekoreni.vitana.cz
  2. splní všechna pravidla registrace do soutěže a zodpoví správně všechny tři (3) položené otázky tak, že z nabízených možností odpovědi, které jsou vždy tři (3) ke každé otázce, přičemž jen jedna z možností odpovědi, vybere a označí tu správnou
  3. vyplní úplně a správně, stanoveným způsobem, registrační formulář účastníka soutěže (v rozsahu: e-mailová adresa) na gurmanskekoreni.vitana.cz, čímž jako účastník soutěže projeví souhlas se svou účastí v soutěži a případnou výhrou v soutěži za podmínek stanovených tímto soutěžním řádem, a zpřístupní (tj. poskytne a udělí souhlas se zpracováním a použitím) organizátorovi svoje osobní údaje. Prvním přihlášením do soutěžní aplikace dá účastník soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašovateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, poskytnutí případné výhry a pro další stávající či budoucí obchodní a marketingové účely vyhlašovatele soutěže (např. za účelem nabídky jeho produktů a služeb, informování o jeho marketingových akcích, zasílání obchodních a reklamních nabídek elektronickými prostředky podle zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění), a to na období 2 let od ukončení soutěže. Tímto souhlasem nebudou dotčena práva účastníka soutěže vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Uvedený souhlas bude účastník soutěže oprávněn za podmínek stanovených v zákoně 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění, kdykoli odvolat, přičemž platí, že pokud by byl tento souhlas odvolán v průběhu trvání soutěže, bude takový krok důvodem pro vyloučení účastníka soutěže ze soutěže
  4. Zaměstnanci organizátora soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto organizátorovi na základě písemné výzvy organizátora soutěže vrátit, respektive nahradit organizátorovi soutěže plnou hodnotu příslušné výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy
 3. V případě, že by jakýkoli účastník soutěže v průběhu jejího trvání přestal splňovat podmínky pro účast v soutěži uvedené v čl. IV. bod 2) tohoto soutěžního řádu, vyhlašovatel soutěže je oprávněn ho ze soutěže vyloučit.
 4. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.
 5. Systém kontroluje Cookies. Neumožní hlasovat vícekrát ze stejné IP adresy, pokud existuje záznam o IP + OS + Browser v databázi. Není možné použít 2x stejnou e-mailovou adresu nebo nesmí existovat shoda jména a adresy v databázi.
 6. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména a výhry, kterou získal, na gurmanskekoreni.vitana.cz/vyherci po ukončení soutěže.

V. Výhry

 1. Účastníci soutěže mohou při vylosování získat následující výhry:

  3ks hlavní výhry:

  1x Blok na nože AZZA se 6 noži v ceně 2 899 Kč.

  1x Pánev VITAPAN ø 28 cm v ceně 1 099 Kč.

  1x Krájecí deska AZZA 40x26 cm v ceně 699 Kč.

  30ks vedlejších výher

  30 x dárkový balíček Vitana v hodnotě 200Kč..

  30ks dalších výher

  30 x kleště pinzeta Tescoma v červené barvě za 109 Kč.

 2. Výhra bude výherci odeslána v době uvedené v čl. III. bod 4). V případě nemožnosti doručení výhry, např. její nepřevzetí ze strany výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., výhra propadá bez možnosti náhrady organizátorovi soutěže. Organizátor soutěže nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení výhry během poštovní přepravy
 3. Před odesláním výhry postupem uvedeným v čl. III. bod 4) bude výherce vyzván na e-mail uvedený v registračním formuláři, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je výhra výherci nedoručitelná ve smyslu čl. V. bodu 2) tohoto soutěžního řádu.
 4. Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV tohoto soutěžního řádu; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím a organizátor soutěže si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda soutěžící požadované skutečnosti dostatečně prokázal.
 5. Soutěžící berou na vědomí, že organizátor nebude doručovat výhru na adresu mimo území České republiky.
 6. Výhry není možné reklamovat u organizátora soutěže, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Výherci jsou oprávněni používat výhry pouze způsobem uvedeným v návodu k užívání, případně způsobem, který je pro takovou výhru obvyklý. Výherci jsou dále povinni zachovávat při užívání výhry maximální obezřetnost.

VI. Princip soutěže

 1. Účastník soutěže, který splní všechny podmínky pro účast v soutěži, uvedené v čl. IV výše a zodpoví správně všechny tři soutěžní otázky způsobem výše uvedeným, s tím že každý účastník má pouze jeden (1) pokus k zodpovězení soutěžních otázek, tzn. že do soutěže se nelze přihlašovat opakovaně, se zařazuje do pořadí o výhry v soutěži.
 2. Výherci všech výher uvedených v bodě V. budou určeni na základě pořadí, kdy každý 30. soutěžící získává výhru do vyčerpání zásob výher. Typ výhry je určen podle pořadí soutěžících viz tabulka níže.
Pořadí soutěžícího a'30VÝHRA
30VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
60VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
90VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
120VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
150VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
180HV – Blok na nože AZZA
210VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
240VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
270VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
300VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
330VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
360VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
390VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
420VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
450VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
480VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
510HV – Pánev VITAPAN ø 28 cm
540VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
570VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
600VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
630VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
660VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
690VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
720VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
750VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
780VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
810VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
840VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
870VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
900VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
930VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
960VV – dárkový balíček Vitana – 200 Kč
990DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1020DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1050HV – Krájecí deska AZZA 40x26 cm
1080DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1110DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1140DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1170DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1200DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1230DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1260DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1290DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1320DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1350DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1380DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1410DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1440DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1470DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1500DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1530DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1560DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1590DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1620DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1650DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1680DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1710DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1740DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1770DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1800DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1830DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1860DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč
1890DV – kleště pinzeta Tescoma - 109 Kč

VII. Další ustanovení

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce gurmanskekoreni.vitana.cz. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu). Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
 3. Ze soutěže budou vyřazeni účastníci soutěže, kteří:
  • se snaží dosáhnout výsledku pomocí nepovolené manipulace s aplikací
  • se budou o vítězství pokoušet pomocí vícenásobného hlasování
  • nebo se jiným podvodným jednáním snaží soutěž vyhrát

  O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen.

 4. Účast v soutěži je dobrovolná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže, případně soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení soutěže organizátor soutěže oznámí stejným způsobem, jakým vyhlásil pravidla soutěže.
 5. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
 6. Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.
 7. Výsledky soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí organizátor soutěže, a že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Organizátor soutěže nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být účastníkům - výhercům vydány v souladu s tímto soutěžním řádem. Reklamace se na výhry nevztahují.
 9. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.
 10. Tento soutěžní řád bude uveřejněn na gurmanskekoreni.vitana.cz. V písemné podobě je uložen v sídle organizátora soutěže.
 11. Tento soutěžní řád může být změněn jen písemně, a to formou písemných dodatků k tomuto soutěžnímu řádu, písemně schválených organizátorem soutěže

V praze, dne 10. 2. 2016